Kancelaria Adwokacka TOGA oferuje obronę w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę, przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. Świadczymy także obronę w postępowaniu wykonawczym. Prowadzimy sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karne i karno-skarbowe.

Składamy wnioski dowodowe i wnioski o zmianę i uchylenie środków zapobiegawczych, a także zażalenia i apelacje. Przeprowadzamy czynności dowodowe. Zapewniamy naszym klientom prawo do obrony oraz niezwłoczne rozpoznanie sprawy przez należycie obsadzony sąd.

Do zakresu oferowanej pomocy Kancelarii Adwokackiej TOGA wchodzi m.in:

1. W TOKU POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO:

 • składanie wniosków o zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych (m.in. poręczenia majątkowego, dozoru Policji)
 • składanie zażaleń w celu zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania,
 • składanie wniosków dowodowych,
 • udział w czynnościach przed organami policji i prokuratury,

2. W TOKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO:

 • obrona na wszystkich etapach postępowania przed sądem,
 • Sporządzanie pism procesowych, zażaleń, apelacji oraz kasacji,

3. W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM W SPRAWACH:

 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • o rozłożenie kary grzywny na raty,
 • o zatarcie skazania,
 • o ułaskawienie

4. KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • pomoc w sporządzeniu i wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia,
 • reprezentowanie strony na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • zapewnienie zabezpieczenia roszczeń majątkowych wynikających w popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.